top of page

CONDICIONS GENERALS

 

1. ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web de Formatgeriasimo.com Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per Formatgeriasimo.com en el moment en què l'usuari compri el producte en el qual està interessat. Per tant, l'usuari es compromet a llegir atentament les condicions, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

 

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals l'usuari declara que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.
 

2. PREU

Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'Impost del Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

Formatgeriasimo.com es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la pàgina.

 

3. PAGAMENT

El pagament del producte s'efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o mitjançant la plataforma PAYPAL.

4. LLIURAMENT

Els productes es lliuraran a l’adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d’optimitzar l’entrega, convidem al comprador a que indiqui una adreça a la qual la comanda pugui ser lliurada de dilluns a dissabte de 8.00h a 15.00h (per entrega regular) i entre 1h i 3h després de la compra (per entregues urgents).
 

Els terminis d’entrega són:
Els lliuraments a Barcelona i Hospitalet (enviament regular) s’entregaran 24h després de la compra si es fa abans de les 15:00h. I s’enviarà 48h després si la compra s’ha efectuat després de les 15h.

Els lliuraments d’opció “urgent” només s’efectuaran a la ciutat de Barcelona i s’entregaran 1h-3h després de la compra. 

 

Les comandes per recollir a la nostra botiga del C/Comtal, 4 de Barcelona estaran disponibles el mateix dia de la compra durant horari laboral. Per retirar els productes caldrà identificació i mostra del pagament realitzat a la web.

 

Totes les entregues es faran en horari laboral de la botiga.

No es realitzaran lliuraments els diumenges i festius.

Tots els lliuraments van adequadament protegits per garantir que el producte arribi en perfectes condicions.

Formatgeriasimo.com no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències del possible retràs en l’enviament.

5. CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS 

Formatgeriasimo.comno accepta cancel·lacions ni devolucions dels productes. 

 

6. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Formatgeriasimo.com compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses del grup que puguin resultar d'interès als nostres clients. Formatgeriasimo.com assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

 

Formatgeriasimo.com es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers aliens a Formatgeria Simó sota cap concepte. L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes. L'usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Formatgeriasimo.com exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

Formatgeriasimo.com informa a l'usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@formatgeriasimo.com

 

 

7. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

a. ObligacionsFormatgeriasimo.com:

Formatgeriasimo.com, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:

Prestar amb les màximes garanties a l'usuari, el servei demanat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l'usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.

Informar a l'usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.

Posar a disposició de l'usuari un exemplar del text de les condicions generals.

 

b. Obligacions de l'usuari

Per la seva banda, l'usuari es compromet a:

Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Formatgeriasimo.com, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per Formatgeriasimo.com, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.

 

c. Drets de l'usuari:

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.

 

8. PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, Formatgeriasimo.comes reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.

 

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

 

10. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Formatgeriasimo.com realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Formatgeriasimo.com no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas Formatgeriasimo.com serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Formatgeriasimo.com no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

 

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda en Formatgeriasimo.com està protegida per drets d'autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Formatgeriasimo.com, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

 

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges,  informació, així com la seva selecció i disposició (el "contingut") són propietat exclusiva de Formatgeriasimo.com, o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part del "contingut" del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada , publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Formatgeriasimo.com. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Formatgeriasimo.com atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al "contingut" del website i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut del mateix, sempre que es mantenguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar "Contingut" del lloc web en cap lloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del "Contingut" del lloc web queda estrictament prohibit.

 

12. MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Formatgeriasimo.com o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Formatgeriasimo.com que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Formatgeriasimo.com sense el permís escrit de Formatgeriasimo.como de la tercera empresa.

 

13. ACCIONS JUDICIALS

Formatgeriasimo.com es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

14. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d'aquesta web seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei.

 

bottom of page